Friday, March 30, 2007

तरीही

व्यर्थ ढाळले अश्रु मी
ऊमजून आलय मला
प्रीतीची भाषा डोळ्यांची
कधी कळलीच नाही तुला!

काय चूक झाली,
काय घडला गुन्हा?
मागे वळलेली पावले
का थबकली पुन्हा?

उष:कालाच्या कल्पनेत
कि त्येक रात्री जागल्या
रडत नाही मी ,तरीही,
पापण्या माझ्या ओलावल्या

एकांतात आजसुद्धा
आवाज ऐकते तुझा
गर्दीमद्ध्ये आज्सुद्धा
डोळे शोधतात तुला...

-aditi

Saturday, March 17, 2007

सहवास सुखाचा

सुखाचे दि वस असतात
मि त्रपरीवाराच्या सहवासातले
फ़ुलपाखरासारखे राहतात
मनाच्या कोपर्यात सारे

मस्करी,चेष्टा चि डवणं त्यांचं
सारंच ऐकुन घ्यायचं असतं
लटकाच राग दाखवून पुन्हा
त्यांच्यातच सामी्ल व्ह्यायचं असतं

रुसवे फ़ुगवे तक्रारि सगळ्या
एकत्र येताच वि सराय्च्या असतात
उदास होत असाल कधी,तर
हेच सुखाचे शि डकावे असतात

सुवास धुंद नि शि गंधाचा
रंग असतो आगळा मनोहर
या आठवणींचा ठेवा असतो
जणू बहरलेला गुलमोहर

मैत्रीचं एकचं नातं,ज्यात
आवड असते ज्याची त्याची
सखे सवंगदी सरर्वा ं् साठी असतात
गरज असते फ़क्त शोधण्याची...!

-aditi

Wednesday, March 14, 2007

तु ...

मनकवडा कल्पव्रक्श तु
हवाहवासा पहि ला पाऊस तु
झोंंबणारा गार वारा तु
हि वाळ्यातली उबदार हवा तु
ओल्या मातीचा सुगंध तु
मनाला जडलेला छंद तु
वसंतातली पालवी तु
ग्रीष्मातली गार झुळुक तु
हिं दोळ्याचा उंच झोका तु
वाद्यांचे मधुर सूर तु
कर्णमधुर संगीत तु
उन्हातली शीतल सावली तु
आकाशीचा चंद्र तु
चकाकणारा प्रत्येक तारा त ु
सुखद सोनेरी दिवस तु
तेजस्वी इंद्रधनुष्य तु
जीवननौकेचा सूकाणू तु
आशेचा नवा किरण तु
नि रागस चेहय्राचं हास्य तु
उदास मनाचा आनंद तु
जि वापाड जपलेली आठवण तु
अंधारातला कवडसा तु
मनाला भावणारा नि सर्ग तु
या जीवनाचा मार्गदर्शक तु
जरी माझे सुखद स्वप्न तु
तरीही माझं सर्वस्व तु...

-अदि ती