Saturday, December 19, 2009

Miss You..

Miss You..
किती भाव दाटलेले असतात
या दोन शब्दात..
अर्थ जेव्हा जाणवला
तेव्हा पाणी होतं डोळ्यांत

कोणाची कधी इतकी आठवण येईल
भेटण्यासाठी मन कासावीस होईल
बघण्यासाठी डोळे आतुर होतील
कान फ़क्त त्याच आवाजाचा वेध घेतील
खरंच कधी वाटलं नव्हतं

भविष्यात काय आहे..
नाही जाणून घ्यायचे आत्ताच
हा क्षण जगायचा आहे
फ़क्त तुझ्याच सहवासात..


-अदिती

ते झाड..


खुणावायचं ते झाड सार्या वाटसरूना
फक्त माझ्यासाठी, म्हणून कोणीतरी या
जबरदस्ती नाही माझी, खरंच
पण एखादं पान आठवण म्हणून घ्या
खूपकाही सांगायचय तुम्हाला
सगळं सगळं बोलून मोकळं व्हायचंय
तुम्ही निघून जाणार पुढे पण,
मला मात्र इथेच उभं राहायचं
कोणालाच नाही समजलं कधी
काय बोलायचं होतं त्या झाडाला
वाटच पहात राहिलं वेडं
समाजलही नाही अंत जवळ आलेला
आता काय सांगायचं? कशाला बोलायचे?
सअंपलेच तर आहे आता सार...
उभ झाडच पडलय उन्मळून
माळावर नुसतंच घोम्गावाताय वारं..

-अदिती